Rechtliche Hinweise

Ograniczenie odpowiedzialności za treści internetowe na niniejszej stronie oraz za linki zewnętrzne

MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG oraz jej przedstawiciele prawni i pomocnicy w zakresie wypełniania świadczeń nie ponoszą odpowiedzialności ani nie dają gwarancji za aktualność, merytoryczną dokładność, kompletność i jakość informacji zawartych na tej stronie. Odnosi się to również do wszystkich linków przekierowujących do innych stron internetowych („linki zewnętrzne”), do których bezpośrednio lub pośrednio przekierowuje ta strona. MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG uchyla się od odpowiedzialności co do zawartości strony, na którą użytkownik zostanie przekierowany przez taki link zewnętrzny. O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć, że nie obsługujemy tych innych (zewnętrznych) stron internetowych i dystansujemy się jednoznacznie od wszelkich treści tychże stron. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich podanych na stronie MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG linków do zewnętrznych stron oraz do wszystkich treści tychże stron, do których prowadzą linki zewnętrzne. MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co KG zastrzega sobie prawo do zamieszczania linków do innych stron za pisemną zgodą oraz do wycofania swojej zgody na zamieszczenie linku w dowolnym momencie.

Roszczenia odszkodowawcze wobec MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG, ich przedstawicieli prawnych lub pomocników wypełniających świadczenia z powodu strat materialnych lub niematerialnych powstałych na skutek wykorzystania lub niewykorzystania oferowanych informacji lub poprzez wykorzystanie przestarzałych, nieprawidłowych, niekompletnych lub niskiej jakości informacji są wykluczone, chyba że po stronie kierownictwa MEC METRO-ECE Center GmbH & Co. KG , ich przedstawicieli prawnych lub pomocników wypełniających świadczenia doszło do udokumentowanego umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Prawa autorskie, inne prawa własności przemysłowej

© MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG, Dusseldorf (Niemcy) 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje i filmy oraz ich układ na stronie są chronione prawami autorskimi i innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek użycie lub powielanie udostępnionych treści i danych do celów innych niż informacji własnej jest dopuszczalne tylko po wcześniejszym uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony kierownictwa Metro-ECE Center Management GmbH & Co. KG oraz pisemnej zgody fotografa, autora lub twórcy. Zawartość tej strony w szczególności nie może być kopiowana do celów komercyjnych, rozpowszechniana, modyfikowana lub udostępniana osobom trzecim. Dotyczy to również wpisów na do zewnętrznych stron internetowych i usług online, a także przechowywania i kopiowania w bazach danych lub na dyskach. W przypadku naruszenia, MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG zastrzega sobie wszelkie formy czynności prawnej, w szczególności nakazu zaniechania czynności, usuwania,  informacji i rekompensaty.  Zwracamy uwagę, że opublikowane na stronie internetowej obrazy objęte są częściowo prawami autorskimi osób trzecich. Prawo do cytatu naukowego potwierdzonego podaniem właściwego źródła nie jest naruszone. Prosimy o cytowanie nas z podaniem pełnego adresu URL oraz daty wizyty online.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe prezentowane na stronie są prawnie chronionymi markami znakami towarowymi i nie mogą być bez uprzedniej zgody METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG lub jej licencjodawcy publikowane lub wykorzystywane w inny sposób. Również wszystkie pozostałe opublikowane na stronie internetowej oraz zastrzeżone przez osoby trzecie znaki towarowe chronione są bez ograniczeń przepisami prawa znaków towarowych oraz prawem własności zarejestrowanego właściciela.  Samo ich podanie nie oznacza, że takie marki i znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich.

Brak oferty, zastrzeżenie zmian

Informacje na tej stronie internetowej nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy. Wszystkie treści tej strony są niewiążące. MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej treści bez wcześniejszego powiadomienia, do uzupełniania lub całkowitego usuwania lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

Nadużycie

Odwiedzając tę stronę internetową zobowiązujecie się Państwo do powstrzymania się od nadużywania treści i usług, w szczególności omijania wszelkich środków bezpieczeństwa i dokonywania jakichkolwiek czynności, które powodują uszkodzenia serwerów lub sieci. Ponadto zobowiązujecie się Państwo do niewykorzystywania opublikowanych treści i usług na innych stronach internetowych lub w charakterze komercyjnym.